Podnikání, založení a vlastnictví s.r.o. v insolvenci

Je možné v insolvenci pokračovat v podnikání? Je možné založit živnostenské oprávnění (tzv. ŽL) nebo firmu? Jednoduše řečeno ano, lze pokračovat v podnikání. Ovšem je zde mnoho úskalí a podmínek.

Založení živnosti v insolvenci

Na samotný úvod je vhodné citovat ze zákona, který hovoří, že: „V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.“

Pokud vám ovšem byla udělena sankce či trest soudem či správním orgánem, který obsahuje zákaz provozování volné živnosti, do uplynutí doby zákazu není možnou konkrétní živnost provozovat jakýmkoliv (legálním či diskutabilním) způsobem.

Definice a pojmy

Aby se i laik vyznal v následujících odstavcích, je vhodné zmínit 3 nejdůležitější pojmy související s insolvencí.

  • Konkurz neboli úpadkové řízení je jedním ze způsobů řešení předlužení fyzické či právnické osoby, ať už podnikající či nikoliv. Jeho problematikou se zabývá insolvenční zákon, resp. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (zákon č. 182/2006 Sb.).
  • Oddlužení je také způsobem řešení neschopnosti splácet věřitelům své pohledávky. Ovšem oproti konkurzu se týká pouze dluhu z nepodnikatelské činnosti, a to jak fyzických tak i právnických osob. Návrh na oddlužení musí podat sám dlužník, ostatní návrhy insolvenční soud zamítá.
  • Insolvence je platební neschopnost, resp. stav, kdy dlužník není schopen splácet pohledávky.

Insolvenční řízení a konkurz

Zahájení insolvenčního řízení nemá de facto žádný dopad na výkon živnosti či postavení společníka v s.r.o. Ovšem naproti tomu rozhodnutí o konkurzu na majetek daného společníka firmy s sebou nese významný vliv na jeho další působení v podniku.

V praxi je každý případ svým způsobem jedinečný, proto je vhodné každý krok konzultovat se svým soudem přiděleným insolvenčním správcem.

PhotoMIX-Company / Pixabay

Zahájení insolvenčního řízení

Insolvence je zahájena vyhláškou, kterou je soud povinen zveřejnit v insolvenčním rejstříku, a to  do 2 hodin od obdržení (v úředních hodinách). Ve zmíněném insolvenčním rejstříku můžete sledovat průběh svého insolvenčního řízení online, což je velká výhoda, neboť zde můžete nalézt mnoho dokumentů, např. vlastní podání a usnesení, zprávy insolvenčního správce aj.).

Jakmile bylo zahájeno insolvenční řízení, není možné provádět exekuce na majetek naležící do majetkové podstaty. Výjimku tvoří pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené na úroveň těmto pohledávkám, a to např. daně, poplatky, zdrav. a soc. pojištění, odměny insolvenčnímu správci, mzdy zaměstnancům, zákonné výživné atp.).

Mýty a úskalí insolvence

Abychom popsali veškeré možnosti a alternativy řešení konkursu, nestačila by nám ani kniha. Vždy je důležité veškeré právní kroky související s podnikáním konzultovat se svým insolvečním správcem, popř. právním zástupcem.

Na závěr tohoto článku zmíníme mýty, které si mnozí dlužníci před vstupem do insolvence myslí.

  • Od roku 2017 již nemůže podat návrh na insolvence „kdokoliv“, tudíž se inzerátům, že za vás za pár tisíc Kč návrh někdo podá, vyvarujte.
  • Insolvence vás před hypotékou neochrání, nestačí zde splácet ⅓, protože je hypotéka zajištěna zástavním právem k domu.

Odpuštění ⅔ dluhu se vztahuje pouze na nezajištěné dluhy, jako např. dluh z kreditek, spotřebitelský úvěr aj.

1/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *