Kmenové listy: Jak skrýt společníka s.r.o.?

Kmenové listy v s.r.o. slouží na jedné straně k anonymizaci vlastníka podílu firmy, a navíc ke snadnému převodu daného podílu. Ovšem na straně druhé ztrácí firma transparentnost a možnost zamezit převoditelnosti daného podílu.

Co je to kmenový list

Kmenový list lze přirovnat k akciím, kdy svou funkcí o přiřazení podílu vlastnictví společnosti a jeho snadné převoditelnosti de facto plní funkci akcie v a.s. Díky přijetí zákona č. 134/2013 Sb. mají kmenové listy ve výsledku vyšší funkci anonymizace nežli samotné akcie. Oproti akciím ovšem nelze kmenový list nabízet veřejně k obchodování na žádném veřejném trhu.

Kmenový list musí mj. obsahovat výši podílu dané s.r.o., jméno společníka a případně rubopis.

Vydání kmenového listu

Možnost vydání kmenového listu existuje od 1. ledna 2014. Ke vzniku může dojít pouze v souladu se společenskou smlouvou (popř. zakladatelskou listinou), a to nejen při založení společnosti, ale následně kdykoliv při schválení změny společenské smlouvy.

Emitentem (vydavatelem) může být pouze společnost s ručením omezeným. Aby mohl být kmenový list vydán, musí smlouva společníků obsahovat 2 hlavní body:

  • Musí být jasně řečeno, zda se vydání listu vztahuje na jednoho či více společníků.
  • Převoditelnost podílů na upsané listy nesmí být nijak podmíněna nebo omezena (a to včetně souhlasu valné hromady společnost).

Co musí obsahovat kmenové listy

Jak již bylo řečeno, kmenové listy jsou akciím více než podobné. Z toho vyplývají i hlavní aspekty, které musí každý platný kmenový list obsahovat:

  • Označení, které jasně definuje, že se jedná o kmenový list.
  • Identifikaci společnosti, která kmenový list vydala.
  • Idenfitikaci společníka, který je držitelem, popř. rubopisy nových držitelů.
  • Výši vkladu a označení podílu dané s.r.o.
  • Jedinečné označení, podpisy jednatelů a případně i další ochranné prvky proti padělání (otisk jednatele aj.).
szmiki95 / Pixabay

Převod kmenového listu

Díky tomu, že se jedná o cenný papír na řad a není možné obchodování na veřejném trhu, jediným možným převodem je rubopis (náležitostmi shodný s rubopisem, resp. indosamentem směnky). Kromě rubopisu je nutné, aby byla součástí i smlouva, ovšem díky možnosti ústní smlouvy odpadá nutnost nadbytečné administrativy. K účinnosti převodu kmenového listu a vzniku nové společníka je nutné předložení kmenového listu dané společnosti. Následně je povinnosti jednatele zapsat změnu nabyvatele do seznamu společníků. Teoreticky by změna společníka měla být zapsána i v obchodním rejstříku. Zde je důležité slovo teoreticky, protože zákon nestanoví žádný časový limit. Navíc, v praxi může docházet k převodu kmenového listu i několikrát denně…

Exekuce společníka a zastavení kmenové listu

Kmenový list je svou podstatou movitou věcí, díky tomu se nabízí odpověď, že se bude postupovat podobně jako při zastavení podílů v korporacích. Ovšem dle § 1320, § 1321 a § 1327 NOZ to není možné. Zástavní právo vzniká dnem zápisu do obchodní rejstříky, ale jak již bylo řečeno, tento zápis po převodu rubopisem na nového společníka není časově závazný. V praxi si lze na základě zástavní smlouvy mezi zástavcem (dlužníkem) a zástavním věřitelem ujednat zápis do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. V případě exekuce uvalené na společníka, který je držitelem kmenové listu, se v praxi věřitelům obvykle nepodaří kmenové listy vymoci. A to především v rámci možnosti zpětného zapsání rubopisem nového společníka firmy s.r.o. (takové jednání může být protiprávní), je zástava kmenového listu pro věřitele více než sporná a nedůvěryhodná.

4.1/5 - (7 votes)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *