Sazba, výpočet daně a zdaňovací období u právnických osob

V dnešním článku si vysvětlíme co je to zdaňovací období a také jaká je sazba daně a její přesný výpočet v České republice u právnických osob.

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů u právnických osob je kalendářní rokhospodářský rokobdobí od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.

Sazba a výpočet daně v České republice

Elionas / Pixabay

Základní sazba daně činí 21 % a uplatňuje se na většinu zboží a služeb. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.

Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %. Sazba daně činí 0 % u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.

Sazba daně 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů § 20b. Ten je zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.

U poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je pouze část zdaňovacího období základním investičním fondem, se použije sazba daně 5% jen na část základu daně připadající na část zdaňovacího období, ve které byl základním investičním fondem, stanovenou podle zákona.

Sazba daně je účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *