Daň z příjmů 2019 – vše už je snad jasné…

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají nějaký finanční příjem. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a rovněž na příjmy, které plynou ze zahraničí. 

Daň z příjmů živnostníků za rok 2019

Základem daně jsou příjmy poplatníka, které přesáhly výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení ve zdaněném období, tedy v kalendářním roce. Daňový balíček 2019  přinesl i změny do oblasti daní z příjmů – např. od 1. 4. 2019 rozšířil oznamovací povinnost příjmů vyplácených daňovým nerezidentům a od květnových mezd dílčím způsobem změnil pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti. Zásadní změnou, kterou přinesl daňový balíček 2019 a která se poprvé použije v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, je zvýšení maximálních částek tzv. procentuálních výdajů oproti roku 2018 na dvojnásobek – v daňovém přiznání za rok 2019 tak bude např. možné uplatnit výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů (příjmy z neřemeslné živnosti) až do výše 1,2 mil. Kč.

Daň z příjmů ze zaměstnání

Pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti se v roce 2019 vychází z tzv. superhrubé mzdy. Tzn. hrubé mzdy navýšené o povinné pojistné na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatní mzdová účetní daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok, pouze však za předpokladu podepsaného prohlášení k dani. Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele odvádí daň z příjmu z obou zaměstnání. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva zaměstnavatele současně se prohlášení k dani podepíše pouze u jednoho z nich, zpravidla u toho, kde je hrubá mzda vyšší. Platba daně z příjmu u jednoho zaměstnavatele neosvobozuje od dalších daňových povinností u dalšího zaměstnavatele.

geralt / Pixabay

Do kdy se musí podat daňové přiznání roku 2019

Pokud poplatník nevyužije služeb daňového poradce nebo nemá-li povinný audit, musí podat daňové přiznání do 1. dubna 2020. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce, je termín pro podání daňového přiznání 1. července 2020. Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání. Pokud není daň z příjmů zaplacena nejpozději v den její splatnosti, je vyměřen úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšený o čtrnáct procentních bodů. Úrok z prodlení se účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení (a uplatní se nejdéle po dobu 5 let prodlení).

On-line podání daňového přiznání 

Vyplnění daňového přiznání za rok 2019 není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci. Daňové přiznání je možné pohodlně vyplnit a podat elektronicky bez nutnosti chodit na finanční úřad nebo na poštu.

Pro podání daňového přiznání online lze využít aplikaci daňové správy (EPO), excelový formulář s možností exportu do formátu XML, případně účetní software, který umožňuje vytvoření XML souboru nebo elektronické odeslání formuláře. Při vyplňování daňového přiznání v aplikaci EPO máme jistotu, že podání nebude obsahovat chyby. Aplikace EPO upozorňuje na tzv. propustné a nepropustné chyby podání. V případě, že by vyplněný formulář obsahoval nepropustné chyby, není možné daňové přiznání odeslat. Je však možné uložit rozpracovanou verzi ve formátu XML. Pokud by podání obsahovalo propustné chyby, je možné daňové přiznání odeslat nebo vytisknout. V závislosti na závažnosti chyby by pak byl podávající vyzván finančním úřadem k tomu, aby vady odstranil. Pokud je formulář vyplněn bez chyb, je možné přistoupit k jeho odeslání na finanční úřad. V případě, že je daňové přiznání vyplňováno prostřednictvím účetního programu, upozorní nás na případné chyby program. 

Elektronické odeslání daňového přiznání 2019

Vyplněné daňové přiznání lze elektronicky odeslat několika způsoby. Pokud již máme uložené daňové přiznání ve formátu XML, můžeme jej prostřednictvím datové schránky odeslat na finanční úřad. Další možností je využít aplikaci EPO. Ta umožňuje učinit podání, které lze podepsat kvalifikovaným certifikátem, s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky nebo s využitím elektronického občanského průkazu. Pokud žádný z těchto prostředků elektronické komunikace nemáme, lze vyplněný formulář odeslat i bez nich. V tom případě aplikace EPO vygeneruje tzv. e-tiskopis, který je nutné vytisknout, podepsat a do pěti dnů poslat finančnímu úřadu.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *