Jaká je povinná výbava provozovny?

Někdy mohou podnikatele dostat do problémů i zdánlivě banální věci. Příkladem toho jsou provozovny, jejich otevírání nebo uzavírání a také jejich vybavení.

V případě provozovny musí podnikatel zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti. Odpovědnost za způsobilost provozovny k provozování konkrétní živnosti podle zvláštních předpisů (stavebních, hygienických, požárních) je plně na podnikateli, nikoli na vlastníku nemovitosti.

Lékárnička

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček. Kontrolu stavu a umístění lékárničky provádí oblastní inspektorát práce nebo krajská hygienická stanice. Při kontrole se nejčastěji úředníci zaměřují na expirační dobu léků, a zda se obsah lékárničky vztahuje k daným rizikům, které se na pracovišti vyskytují. Základní všeobecně platné právní ustanovení pro počet lékárniček na pracovišti a jejich obsah není v žádném právním ani technickém předpise uvedeno. Při formulaci obsahu lékárničky musí zaměstnavatel brát v potaz zvláštní právní předpisy, které se mohou jeho zaměstnanců týkat (např. pro práci v lese nebo pro jízdu firemním automobilem), zvláštní činnosti (svařování) a možné havarijní situace. Inspirací pro vytvoření obsahu lékárničky vám může být například příloha č. 14 v předpise č. 341/2002 Sb. z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Základní standardní obsah lékárničky se proto podle ustálené správné praxe pohybuje v rozsahu zdravotnického materiálu stanoveného pro autolékárničky.

Hasicí přístroj

Neméně důležitá je požární bezpečnost. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje povinnosti zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tyto předpisy se odkazují na technické normy. Těmi jsou stanoveny technické podmínky např. pro výrobní i nevýrobní objekty, budovy určené k bydlení a ubytování nebo objekty pro zemědělskou výrobu.

minthu / Pixabay

Šatny pro zaměstnance

Podle nařízení vlády č. 32/2016 Sb., které definuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je zaměstnavatel povinen zřídit šatnu pro zaměstnance, kteří musí nosit pracovní nebo ochranný oděv a nemohou se převlékat jinde. V případě, že v daném provozu pracuje více než 5 lidí, je povinnost mít šatny oddělené podle pohlaví. Při nižším poštu zaměstnanců lze mít šatny společné, musí být však časově vymezené tak, aby se muži nemuseli převlékat s ženami ve stejnou dobu. Důležité je, aby šatna byla vybavena uzamykatelnými skříňkami. Není možné, aby zaměstnanci (přesto, že pracují třeba ve vícesměnném provozu) využívali jednu skřínku v počtu dvou a více lidí. Šatna se umísťuje tak, aby byla pro zaměstnance snadno dostupná a stavebně oddělená od pracoviště a umývárny. Stanovená výsledná teplota pro šatny musí činit minimálně 20°C.

Umývárny pro zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance zajistit umývárnu nebo dostatečný počet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Sprchy musí být zajištěny v případě, že povaha práce vyžaduje po jejím skončení celkovou očistu těla. Co se týká samotného provedení umýváren nebo sprch, musí být minimálně do výše 2 metrů jejich stěny obloženy. Sprchy i umývárny se musí umísťovat v samostatných místnostech a odděleně v závislosti na pohlaví. Pokud však na pracovišti pracuje maximálně 5 osob, pak lze samotné používání umývárny nebo sprchy podle pohlaví časově oddělit.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *