Překážky v práci zaměstnanců – podmínky

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby,
je podnikatel-zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno
a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Proto je užitečné tuto oblast promyslet dříve,
než se rozhodnete začít podnikat.

Základní překážky, pro které nemůže vykonávat svou práci zaměstnanec, stanoví zákoník práce.
Okruh důležitých překážek včetně rozsahu pracovního volna a případů, kdy zaměstnanci přísluší
náhrada mzdy nebo platu blíže upřesňuje vládní nařízení č. 590/2006 Sb. Nejčastěji je
zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v následujících případech:

Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení
Aby zaměstnanci náleželo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu,
musí být splněny tyto podmínky. Úkon musí být proveden ve zdravotnickém zařízení, které je ve
smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil. Zároveň musí být nejblíže
bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a musí být způsobilé potřebnou zdravotní péči poskytnout.

Doprovod rodinného příslušníka
Nárok na pracovní volno má zaměstnanec i tehdy, jestliže k lékaři doprovází svého rodinného příslušníka,
a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den. Pracovní volno je možné poskytnout jen jednomu
z rodinných příslušníků, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní
dobu. Náhrada mzdy nebo platu se zaměstnanci poskytuje, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte,
jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance. Jestliže má zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského
pojištění, náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší.

Pracovní neschopnost
Zaměstnanec, který byl uznán práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa (dále jen
souhrnně „neschopnost“), má nárok v době prvních 14 dnů své pracovní neschopnosti na náhradu mzdy.

Svatba
Z důvodu vlastní svatby zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout takovému zaměstnanci
2 dny pracovního volna, přičemž náhrada mzdy náleží tomuto zaměstnanci za 1 den takového pracovního
volna. Rodiči se poskytne pracovní volno na 1 den k účasti na svatbě dítěte, a to s náhradou mzdy nebo
platu. Ve stejném rozsahu se poskytne volno také dítěti nevěsty či ženicha, ale bez náhrady mzdy nebo
platu.

Narození dítěte
Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci k převozu manželky (družky) do zdravotnického
zařízení a zpět. K účasti zaměstnance při porodu poskytuje zaměstnavatel pracovní volno již bez
náhrady mzdy.

Úmrtí
V případě úmrtí se ve stanovených případech zaměstnanci vždy poskytne pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu, a to ve stanoveném rozsahu podle skupin osob z hlediska jejich příbuzenského vztahu
k zemřelému. V případech, kdy je pracovní volno vázáno na podmínku účasti na pohřbu, je třeba – s ohledem
na současné podmínky a vzhledem k absenci vymezení pojmu pohřeb v právním smyslu – uznat tuto
podmínku za splněnou i v případě, kdy nejde o klasický pohřeb (obřad), nýbrž i jiné obdobné formy rozloučení
se zesnulým, např. smuteční shromáždění, popř. uložení urny). Uvedené však nelze slučovat (např. požadovat
pracovní volno k účasti na pohřbu a ještě také k uložení urny).

Další případy
Dále se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena orgánu
odborové organizace či rady zaměstnanců, účasti na školení pořádaném odborovou organizací či na školení,
studia či jiné formě přípravy, k činnosti dárce krve a dalších biologických materiálů atd. Specifickou situací
je potom souběh podnikání při zaměstnání.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *