Co musí podnikatel uvést do pracovní smlouvy?

Pracovní poměr se zakládá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní smlouvou. Pracovní smlouva může být stručná, musí však obsahovat všechny právní náležitosti.

Náležitosti pracovní smlouvy jsou upraveny zejména v § 33 až § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Musí být sepsána písemně a každá strana má obdržet její jedno vyhotovení. V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační a osobní údaje obou smluvních stran.

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce může být ve smlouvě uvedeno různě. Může jít o přesnou adresu pracoviště, více adres anebo pouze o město, obec anebo dokonce jen o název země, ve které firma sídlí. Pokud ale máte místo výkonu napsáno jako Česká republika, zaměstnavatel vás může přeřadit na pobočku v jiné obci anebo dokonce v jiném kraji.

Aymanejed / Pixabay

Druh sjednané práce

Druh práce, který má zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonávat. Tento údaj by měl být dostatečně určitý, neboť sjednaný druh práce určuje, co vše může zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat za práci. Pokud by byl tento údaj příliš obecný, mohlo by dojít k situaci, že by zaměstnavatel svému zaměstnanci přiděloval i takový druh pracovních úkolů, na kterých se při vyjednávaní podmínek pracovního poměru nedohodli a zaměstnanec tudíž takovouto práci neočekával. Dalo by se říci, že druh práce by v pracovní smlouvě měl být vyjádřen „stručně a jasně“ tak, aby vyjadřoval, které činnosti bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat.

Den nástupu do práce

Posledním podstatným údajem, který musí každá pracovní smlouva obsahovat, je den nástupu do práce. Význam tohoto údaje spočívá ve vymezení okamžiku, ve kterém vzniká pracovní poměr a vzniká tak zaměstnanci povinnost práci vykonávat a zaměstnavateli povinnost práci přidělovat. Den nástupu do práce však nemusí být vymezen přesným datem, vždy však musí být tento údaj natolik určitý, aby nevzbuzoval pochybnosti.

Pokud je v pracovní smlouvě sjednaná zkušební doba (musí být písemně), nesmí přesahovat tři po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru. U vedoucího zaměstnance nesmí tato doba být delší jak šest po sobě jdoucích měsíců.

Se zaměstnancem starším 18 let můžete uzavřít písemně dohodu o hmotné odpovědnosti. To se obvykle dělá v případech, kdy hrozí, že by mohla firmě vzniknout škoda na majetku, případně majetková nebo peněžní ztráta. Často se uzavírá ještě před nástupem do práce dohoda o mlčenlivosti, jež umožňuje ochranu osobních a citlivých údajů, ale třeba také vašeho know-how.

Výše platu či mzdy není povinnou součástí pracovní smlouvy. Mzda může být určena také vnitřním předpisem či mzdovým výměrem. Platí však, že mzda musí být sjednána před začátkem výkonu práce. Pokud je však mzda sjednána pouze takto a její konkrétní výše není uvedena v pracovní smlouvě, zaměstnavatel ji může bez souhlasu zaměstnance snížit.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *