Povinná výbava a pravidla pro bezpečnost práce zaměstnanců

Mnozí zaměstnavatelé a firmy si myslí, že dokumentace k bezpečnosti práce, tedy k BOZP, nemusí mít. Často se domnívají, že povinnost mít zpracované směrnice BOZP a PO se týkají pouze velkých firem. 

V případě provozovny musí podnikatel zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti. Odpovědnost za způsobilost provozovny k provozování konkrétní živnosti podle zvláštních předpisů (stavebních, hygienických, požárních) je plně na podnikateli, nikoli na vlastníku nemovitosti. Na základě povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (jsou vyjmenovány v § 349 zákoníku práce) vytváří zaměstnavatel směrnici BOZP, dokumentaci BOZP, místní provozní bezpečnostní předpis apod. Směrnice BOZP jsou součástí dokumentace BOZP, kterou má povinnost mít zpracovanou každý podnikatelský subjekt, tzn. každá právnická i podnikající fyzický osoba, která má zaměstnance. Musí být součástí každé firmy a to bez rozdílu podnikatelské činnosti. Dokument o zajišťování BOZP ve firmě – většinou vypracovává odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. 

U každé směrnice je extrémně důležitá její forma. Měla by být napsána stručně a jasně tak, aby byla pochopitelná. Nutné je, přesně definovat všechna případná rizika a současně podat návod, jak se jich vyvarovat. Forma směrnice může hrát významnou roli například při řešení pracovních úrazů, její podoba rozhodně nesmí být brána na lehkou váhu. V případě směrnic BOZP je třeba, aby v ní byly přesně definovány všechny možné varianty činnosti. Musí přesně stanovit kompetence, pověřené a zodpovědné osoby. 

Lékárnička

Jednou z povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček. Kontrolu stavu a umístění lékárničky provádí oblastní inspektorát práce nebo krajská hygienická stanice. Při kontrole se nejčastěji úředníci zaměřují na expirační dobu léků, a zda se obsah lékárničky vztahuje k daným rizikům, které se na pracovišti vyskytují. Základní všeobecně platné právní ustanovení pro počet lékárniček na pracovišti a jejich obsah není v žádném právním ani technickém předpise uvedeno. Při formulaci obsahu lékárničky musí zaměstnavatel brát v potaz zvláštní právní předpisy, které se mohou jeho zaměstnanců týkat (např. pro práci v lese nebo pro jízdu firemním automobilem), zvláštní činnosti (svařování) a možné havarijní situace. Inspirací pro vytvoření obsahu lékárničky vám může být například příloha č. 14 v předpise č. 341/2002 Sb. z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Základní standardní obsah lékárničky se proto podle ustálené správné praxe pohybuje v rozsahu zdravotnického materiálu stanoveného pro autolékárničky.

Hasicí přístroj

Neméně důležitá je požární bezpečnost. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje povinnosti zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tyto předpisy se odkazují na technické normy. Těmi jsou stanoveny technické podmínky např. pro výrobní i nevýrobní objekty, budovy určené k bydlení a ubytování nebo objekty pro zemědělskou výrobu. 

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *